Postup koupě

S klientem projektu Na Chmelnicích budou postupně uzavírány následující smluvní dokumenty spojené s koupí bytové jednotky :

 • Rezervační smlouva
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • Kupní smlouva

Vlastní postup koupě bytové jednotky je následující :

KROK 1
– Písemná rezervace

Pakliže jste se rozhodli pro jednu, z námi nabízených bytových jednotek v nabídce, je nutné podepsat rezervační smlouvu. S podpisem rezervační smlouvy je spojen rezervační poplatek ve výši 100.000,-Kč. Rezervační poplatek je obsažen v kupní ceně nemovitosti, a je součástí 1.zálohy podle splátkového kalendáře, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Na základě rezervační smlouvy je bytová jednotka po dobu 30 dnů rezervována na jméno klienta.

KROK 2
– Smlouva o budoucí smlouvě kupní

Do třiceti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí smlouvě kupní, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Je zde podrobně specifikována prodávaná nemovitost, základní údaje v budoucnu uzavírané smlouvy kupní, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Okamžikem podpisu Budoucí smlouvy kupní je klient povinen uhradit 1.zálohu kupní ceny. Dále se v této smlouvě již jasně stanovuje platební kalendář. Platby dalších záloh probíhají vždy po odeslání oznámení o dokončení dílčích fází výstavby.

KROK 3
– Kupní smlouva

Do 30-ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí je s klientem uzavřena Kupní smlouva, včetně sepsání návrhu na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí. Při podpisu Kupní smlouvy je uhrazena poslední záloha na kupní cenu.

KROK 4
– Zápis na LV

Možnosti financování

Koupě bytové jednotky není jednoduchou záležitostí a vyžaduje odpovědné finanční rozhodování. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s našimi bankovními poradci připraveni podat jakékoliv vysvětlení nebo doporučení, týkající se financování Vaší budoucí nemovitosti.

V době mezi uzavřením Rezervační smlouvy a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodnut způsob úhrady kupní ceny:

 • Výhradně z vlastních prostředků
 • Hypoteční financování
 • Jiné formy, popřípadě kombinace (např. stavební spoření)

Cena

Celková kupní cena bytu zahrnuje:

 • cenu bytové jednotky
 • příslušenství bytu (balkón / terasa a oddělená komora – sklep)
 • standardní vybavení bytu (odkaz na PDF „Seznam standardů“)
 • spoluvlastnický podíl na společných prostorách domu
 • spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem
 • spoluvlastnický podíl na oploceném pozemku kolem domu – zahradě
 • příslušnou sazbu DPH
 • venkovní parkovací stání (dle přiřazení k bytu)

Celkové ceny jednotlivých bytů jsou uvedeny v tabulce cen bytů.

Byty budou prodávány kompletně vybavené standardním vybavením (podlahové krytiny, dveře, atd). Byty budou nabízeny bez kuchyňských linek.

Platební podmínky

1. Záloha

První zálohu ve výši 20 % celkové budoucí kupní ceny včetně příslušného DPH uhradí Budoucí kupující do 14 dnů ode dne uzavření SoSBK, přičemž na tuto zálohu se automaticky započítává kauce uhrazená Budoucím kupujícím na základě rezervační smlouvy, pokud byla mezi Smluvními stranami před uzavřením této Smlouvy rezervační smlouva uzavřena;

2. Záloha

Druhou zálohu ve výši 30 % celkové budoucí kupní ceny Bytové jednotky vč. DPH uhradí Budoucí kupující do 14 dnů ode dne, kdy bude příslušným katastrálním pracovištěm povolen vklad vlastnického práva k novým jednotkám dle Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, a Budoucí prodávající toto písemně oznámí Budoucímu kupujícímu;

3. Záloha

Třetí zálohu ve výši 15 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH uhradí Budoucí kupující do 14 dnů ode dne, kdy bude v Bytové jednotce dokončena výstavba vnitřních zdí (příček) a budou provedeny hrubé rozvody elektřiny, vody a kanalizace, a Budoucí prodávající tuto skutečnost oznámí Budoucímu kupujícímu;

4. Záloha

Čtvrtou zálohu ve výši 10 % celkové budoucí kupní ceny Bytové jednotky vč. DPH uhradí Budoucí kupující do 14 dnů ode dne, kdy bude dokončeno provedení vnitřních omítek stěn a hrubých podlah Bytové jednotky a Budoucí prodávající tuto skutečnost oznámí Budoucímu kupujícímu;

5. Záloha

Pátou zálohu ve výši 10 % celkové budoucí kupní ceny Bytové jednotky vč. DPH uhradí Budoucí kupující do 14 dnů ode dne, kdy bude dokončena fasáda Bytového domu a venkovní zpevněné plochy a Budoucí prodávající tuto skutečnost oznámí Budoucímu kupujícímu

6. Záloha

Šestou zálohu ve výši 10 % celkové budoucí kupní ceny Bytové jednotky vč. DPH uhradí Budoucí kupující do 14 dnů ode dne, kdy bude stavba dokončena a připravena ke kolaudaci a Budoucí prodávající tuto skutečnost oznámí Budoucímu kupujícímu;

7. Záloha – Doplatek kupní ceny

Sedmou zálohu ve výši 5 % celkové budoucí kupní ceny Bytové jednotky vč.DPH uhradí Budoucí kupující před podpisem Kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch budoucího kupujícího.