Informace o osobních údajích poskytnutých potenciálním klientem obchodní společnosti AREA group s.r.o. 

Obchodní společnost AREA group s.r.o. poskytuje v souladu s čl. 13 GDPR svým potenciálním klientům, jako subjektům osobních údajů tyto informace:

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:

 • Obchodní společnost AREA group s.r.o. je správcem a zpracovatelem osobních údajů, tj. zpracovává osobní údaje a určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů. K zpracování osobních údajů dochází obchodní společností AREA group s.r.o. (dále také jen „Správce“), jejími zaměstnanci. Dalšími zpracovateli, tj. osobami, které zpracovávají osobní údaje pro správce, jsou pak spolupracující osoby, které poskytují obchodní společnosti AREA group s.r.o. služby na základě uzavřených smluv (Broker Consulting a.s.).
 • Totožnost:

Obchodní společnost AREA group s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 8137

IČ: 25203231

Se sídlem Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň 

 • Kontaktní údaje:

AREA group s.r.o.

Losiná 303, 332 04 Nezvěstice

tel./fax.:          377 323 717

e-mail:            areagroup@areagroup.cz

 • Zástupce správce, tj. fyzická nebo právnická osoba, která je správcem určena písemně k tomu, aby správce zastupovala, pokud jde o příslušné povinnosti správce ve smyslu GDPR, není obchodní společností AREA group s.r.o. ustanovována. 

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro  zpracování:

 • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Účel zpracování:     

(i) zpracování osobních údajů za účelem sjednání schůzky k jednání o případné koupi Správcem nabízených bytových jednotek v rámci developerského projektu Správce – Na Chmelnicích, Přeštice.

Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů (zejm. fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty):

 • Obchodní společnost AREA group s.r.o. neposkytuje osobní údaje žádným třetím osobám. 

Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

 • Obchodní společnost AREA group s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby:

 • Osobní údaje potenciálních zájemců o koupi bytové jednotky v rámci developerského projektu Správce Na Chmelnicích, Přeštice, budou uloženy po dobu zájmu potenciálního klienta o koupi této bytové Osobní údaje potenciálního klienta budou skartovány ihned poté, co bude zřejmé, že s potenciálním klientem nebude uzavřena Rezervační smlouva na koupi bytu nebo Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej bytu.

Existence práva na odvolání poskytnutého souhlasu:

 • Pokud je zpracování osobních údajů založeno na poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm a) GDPR), pak subjekt takto poskytnutých údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
 • Kontaktní údaje pro případné odvolání poskytnutého souhlasu: 

Kontaktní adresa:

      AREA group s.r.o.

      Losiná 303, 332 04 Nezvěstice 

      tel./fax.:                      377 323 717

      e-mail:                       areagroup@areagroup.cz 

Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:

 • Subjekt údajů je v případě podezření na porušení práv fyzických osob na ochranu osobních údajů v souvislosti s jejich zpracováním oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kontaktní adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

 • Poskytnutí osobních údajů obchodní společnosti AREA group s.r.o. (prostřednictvím webové stránky www.nachmelnicich.cz) za účelem sjednání schůzky a následného jednání o uzavření smlouvy je dobrovolné, bez poskytnutí těchto osobních údajů však nelze tímto způsobem (prostřednictvím webu) schůzku sjednat. 

Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:

 • K automatizovanému rozhodování včetně profilování nedochází. 

Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené shora:

 • Obchodní společnost AREA group s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze pro účel, pro který byly osobní údaje shromážděny.

 Obchodní společnost AREA group s.r.o. ve smyslu čl. 12 GDPR poskytuje poučení (sdělení) o právech potenciálního klienta, jako subjektu osobních údajů: 

 • Potenciální klient má právo:

            –           na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),

            –           na opravu (čl. 16 GDPR)

            –           na výmaz (čl. 17 GDPR)

                        –           na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

                        –           na oznámení ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo   omezení zpracování (čl. 19 GDPR)

                        –           na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

                        –           vznést námitku (čl. 21 GDPR)

                        –           nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 22 GDPR)

                        –           oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 34 GDPR). 

                  Kontaktní údaje pro podání žádosti:

                  AREA group s.r.o.

                  Losiná 303, 332 04 Nezvěstice 

                  tel./fax.:          377 323 717

                  e-mail:            areagroup@areagroup.cz